Μοντέρνα και ευέλικτη αρχιτεκτονική που ανταποκρίνεται στις σημερινές απαιτήσεις πληροφορικής

Διάγραμμα της αρχιτεκτονικής του συστήματος

Architecture diagram

Διεπαφή χρήστη

Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης (internet browser). Το OpenKM εφαρμόζει ένα πλαίσιο διεπαφής χρήστη του Web 2.0 με βάση το GWT (Google Web Toolkit) που υποστηρίζει Firefox, Internet Explorer, Safari, Chromium και Google Chrome και τις τελευταίες εκδόσεις του Opera.

Διατίθεται επίσης, ένα περιβάλλον εργασίας χρήστη προσαρμοσμένο για φορητές συσκευές με βάση το JQuery Mobile, Add-ins για το Microsoft Office, WebDAV και CIFS πρωτόκολα για την σύνδεση του αποθετηρίου OpenKM ως μονάδα δίσκου δικτύου και πρωτόκολλο FTP.

API

Το OpenKM εφαρμόζει ένα πρωτόκολλο CMIS (Content Management Interoperability Services), ένα ανοιχτό πρότυπο OASIS που ορίζει ένα ενδιάμεσο επίπεδο, το οποίο επιτρέπει τη διασύνδεση και τον έλεγχο διαφόρων συστημάτων διαχείρισης εγγράφων και αποθετηρίων χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα Web.

Επιπλέον, το OpenKM προσφέρει ένα πλήρες API μέσω Webservices REST που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημείο σύνδεσης με εφαρμογές τρίτων.

SDK (Κιτ ανάπτυξης λογισμικού) για Java, .NET και PHP είναι επίσης διαθέσιμα. Αυτά ενσωματώνουν όλο το API του OpenKM.

Επίπεδο Ασφαλείας

Το OpenKM είναι μια εφαρμογή Java EE η οποία χρησιμοποιεί το Spring Framework. Το πιο συμαντικό επίπεδο είναι το επίπεδο ασφαλείας - Spring Security - που επιτρέπει την συγκεντρωτική διαχείριση της πρόσβασης που επιτρέπεται στους χρήστες βάσει των διαπιστευτηρίων τους. Ο έλεγχος ασφαλείας ενπεριέχεται στην μονάδα Access Manager που εφαρμόζει τη λογική της αξιολόγησης ασφάλειας στην εφαρμογή. Η αρχιτεκτονική Java EE OpenKM σάς επιτρέπει να εφαρμόσετε προσαρμοσμένη λογική ασφάλειας.

Η διαδικασία ελέγχου ταυτότητας OpenKM μπορεί να πραγματοποιηθεί από μια υπηρεσία CAS (Authentication Centralized Service), LDAP ή μέσω μιας βάσης δεδομένων όπου είναι εγγεγραμμένοι οι χρήστες.

Πυρήνας

Το OpenKM Core εφαρμόζει συγκεντρωτικά τη λογική διαχείρισης και επεξεργασίας για διαφορετικούς τύπους αντικειμένων που είναι αποθηκευμένα στο αποθετήριο. Αυτά τα αντικείμενα είναι κόμβοι τύπων εγγράφων, φακέλοι, email και εγγραφές, καθώς και ο συνδυασμός δομών μεταδεδομένων.

Μηχανισμός Ροής Εργασιών

Το OpenKM ενσωματώνει από προεπιλογή την πλατφόρμα εργασίας JBPM. Η αρχιτεκτονική Java EE που εφαρμόζεται στο OpenKM επιτρέπει τη λειτουργία - σύνδεση - με άλλες πλατφόμες ροής εργασίας με εύκολο τρόπο.

Αποθήκευση

Το OpenKM χρησιμοποιεί αντιστοίχιση την δεδομένων Hibernate for OMR (Object Relation Mapping) και υποστηρίζει διαφορετικές σχεσιακές βάσεις δεδομένων (DBMS) όπως PostgreSQL, MySQL, Oracle, MS SQL Server, DB2 και άλλα. Ολόκληρο το επίπεδο μεταδεδομένων αποθηκεύεται σε μια βάση δεδομένων DBMS, ενώ τα δυαδικά αντικείμενα (έγγραφα), με βάση τον επιλεγμένο τύπο είναι DBMS. Αυτά αποθηκεύονται είτε στο σύστημα αρχείων, σε μια βάση δεδομένων ή σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή του DataStore. Χάρη στην αρχιτεκτονική Java EE που υλοποιήθηκε στο OpenKM, οι χρήστες μπορούνε να δημιουργήσουν εξειδικευμένα DataStore.

Μηχανή Αναζήτησης

Το OpenKM χρησιμοποιεί τη Lucene ως μηχανή αναζήτησης.Σε όλα τα αντικείμενα με τα οποία λειτουργεί το OpenKM, ανεξάρτητα από το εάν είναι δυαδικά ή όχι, μπορούν να δημιουργηθούν ευρετήρια από τη μηχανή αναζήτησης. Στην περίπτωση δυαδικών αντικειμένων, όπως έγγραφα του Microsoft Office, PDF ή εικόνες κ.λπ., αυτά μπορούν να προστεθούνι σε μια ουρά ευρετηρίασης.

Πριν από την επεξεργασία από το Lucene, τα έγγραφα αναλύονται από προγράμματα εξαγωγής κειμένου (Text Extractors). Για παράδειγμα, στην περίπτωση εικόνων, υποβάλλονται σε επεξεργασία από μια μηχανή OCR για την αναγνώριση συμβολοσειρών κειμένου, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διαδικασία ευρετηρίασης του Lucene. Τα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης φιλτράρονται από τον Διαχειριστή ασφαλείας. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση μόνο σε πληροφορίες στις οποίες έχουν δικαιώματα.

Κατάλογος και μεταδεδομένα

Το Barcode Engine επιτρέπει την αναγνώριση και ανάγνωση γραμμωτών κωδίκων στα έγγραφα. Η αρχιτεκτονική Java EE που εφαρμόζεται στο OpenKM επιτρέπει στους χρήστες να επεκτείνουν την ικανότητα ανάγνωσης και επεξεργασίας μορφών γραμμωτού κώδικα.

Στο OpenKM είναι ενσωματωμένες πολλοί μηχανισμοί OCR ανοιχτού κώδικα (όπως Tesseract ή Cuneiform) και εμπορικοί (όπως Abby, Kofax ή Cognitive μεταξύ άλλων).

Ο μηχανισμός Scripting - Shell Bean - σε συνδυασμό με σύστημα συμβάντων, έξυπνες εργασίες, προγραμματιστές εργασιών (Crontab) και αναφορές (Jasper Reports) επιτρέπουν το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο των διαδικασιών αυτόματης λήψης μεταδεδομένων και σύνθετων αυτοματοποιημένων διαδικασιών με έναν εντελώς διαφανή τρόπο για τον χρήστη.

Antivirus

Το OpenKM μπορεί να ενσωματωθεί με τα περισσότερα antivirus. Όλα τα δυαδικά αντικείμενα επεξεργάζονται από τη μηχανή antivirus διασφαλίζοντας την ακεραιότητα του αποθετηρίου και την ασφάλεια των χρηστών στην καθημερινή χρήση.

Statistics and reports

Το σύστημα στατιστικών και αναφορών του OpenKM αποτελεί για τους διαχειριστές μια ισχυρή πηγή πληροφοριών μέσω των οποίων μπορεί να ελέγξουν την κατάσταση της εφαρμογής. Έτσι, μπορούν να αναλύσουν τιμές: σχετικά με τη χρήση του επιπέδου αδρανοποίησης (Hibernate layer), τις μετρήσεις προσωρινής μνήμης δεύτερου επιπέδου (Second-level cache metrics) και τις μεθόδους που αφορούν το API και τον πυρήνα.

Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν στη λήψη αποφάσεων για τον καθορισμό των βέλτιστων τιμών για τα αντικείμενα στην προσωρινή μνήμη δεύτερου επιπέδου (second-level cache), την παραμετροποίηση των πόρων που χρησιμοποιούνται από το DBMS και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται και την πρόβλεψη προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον, όπως αυτά που αφορούν το υλικό, μεταξύ άλλων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Γενικές ερωτήσεις