Ολοκληρώστε τις διαδικασίες με απλά βήματα

  • ΣΥΛΛΕΓΩ
  • ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ
  • ΚΕΦΑΛΟΠΟΙΩ
  • ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΛΛΕΓΩ

File upload.
Zip upload.
File uploader.
Scan uploader.
IPhone and Android support (only some features).
Drag & drop: Files or documents from desktop.
Zone OCR.
Live editor.
Email archiver.
Subscription.
Keywords.
Digital Signature Client.
Categories.
Templates.
Desktop Sync - Synchorize desktop folders.
Dropbox.
Scanner Client.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ

Version control.
Preview: documents.
Preview: Multimedia files.
Workflow: start.
Workflow: review.
Document expiration.
Task manager.
Calendar.
Notifications.
Properties: On folders, documents and emails.
Mail account: Import mails.
HTML Editor.
Notes: On folders, documents and emails
Tag Cloud.
Lock/Unlock: On folders, documents and emails
Personal documents per users.
Chat.
Contextual menus.
Trash per user.
Archive emails.

ΚΕΦΑΛΟΠΟΙΩ

Login.
Language: Multilanguage.
Search engine.
Security: granular access control list.
Profiles.
Users and roles setup.
Folder style: Based in metadata values.
Configuration parameters.

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ

Staple.
Preview: AutoCAD files.
Messaging.
Cryptography: Encrypt Document.
Images and watermarks stamps.
Cryptography: Encrypted Document.
Contacts.
Log per document Detail.
Log per activity Detail.
Forum.
Forum Editor.
Google Docs: Import documents.
Google Docs: Create documents.
Administration: images and watermarks stamps.
Wiki.
Tab electronic signature verification.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Γενικές ερωτήσεις